OFFICIAL WEB SITE

1月9日(木)”深町 健二郎のオトナマチアソビ”配信中♪

1月9日(木)のオンエアをお聞き逃しの方はこちら
https://lovefm.co.jp/fk_otona/blogs/podcast

放送日時:1月9日(木)21:00~
番組名:深町 健二郎のオトナマチアソビ
放送局:LOVE FM

LOVE FM:ホームページ
https://lovefm.co.jp/fk_otona/programs/more

深町 健二郎のオトナマチアソビ:Facebookページ
https://www.facebook.com/%E6%B7%B1%E7%94%BA%E5%81%A5%E4%BA%8C%E9%83%8E%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%9E%E3%83%81%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%93-1918812368346439/?tn__=kC-R&eid=ARCLbx7D53D0m_l9YNrvgvPfX3U5TMvsvEpQOl4k0C4Nt_hR2WefiIuKY6zmAvJcKweW8wBpSexYH-c6&hc_ref=ARRhKujySJBbzSr8-aBmEwG5dn0XlWqgSSHNDIa45lX1-JGvyJmJAHpx-s9mZ3-YRs8&__xts[0]=68.ARCyaGtL7vG9lszihchAw5Yp1oLD1sYQq_wYzRCBl8WRTj0GFgP5iQ3vwO2haHMoxFddqgjvb35c_TsWnZoiY8q_Hbm20-uGp3qVxUMKUiq6bBHRb3lPkO8sRCZhat34CLJC8DhyIgmg2Y4ROmHmX5uzoObgLlE3zHOc0Ag7fsmYf5qRLrlCDi4IBfQKj9EMcUDZ5DlQecBXU4PVVX48V5BmWkp1okm4lASqtDqUp_fgMvqxYE1vlyKeCkQF11Gm4CLosMZdk2E-UcQB0j-VA_IlY-K0gnd92lLoyrzwLVNIydBAyk4